ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

h2h2
filter form
#
h2h2

თესლის ხარისხის განსაზღვრა

დასახელება თესლის გამოკვლევა აღმოცენებაზე
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 30,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 12038–84; ISTA, თავი 5, აღმოცენების ტესტი, 5-1.
ხანგრძლივობა 7-30 დღე
დასახელება თესლის გამოკვლევა სიწმინდეზე
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 10,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 12037–81; ISTA, თავი 3, სიწმინდის ანალიზი, 3-1
ხანგრძლივობა 1-2 დღე

ინსტრუმენტული გამოკვლევები

დასახელება პესტიციდების განსაზღვრა წყალში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 105,00 ლარი
მეთოდი სითხური ქრომატოგრაფია - მას-სპექტრომეტრია, ვალიდირებული მეთოდი R-246-2023-G
ხანგრძლივობა 3-10 დღე
დასახელება ჰიდროქსილმეთილფურფუროლის განსაზღვრა თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 60,00 ლარი
მეთოდი მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფია, Codex Alimentarius Commission. Codex Standard for Honey. CX/S 00/3
ხანგრძლივობა 3-4 დღე
დასახელება Sudan I, II, III და I, Sudan Orange G, Sudan Red 7 B, Para Red საღებავების ნარჩენების განსაზღვრა საკვებ პროდუქტებში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 110,00 ლარი
მეთოდი მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფია (HPLC). ვალიდირებული მეთოდი R-276-2024-G
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება ამიტრაზის და მისი მეტაბოლიტების განსაზღვრა თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 350,00 ლარი #
მეთოდი სითხური ქრომატოგრაფია - მას- სპექტრომეტრია, EN 15662:2018
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება ამფერნიკოლის ჯგუფის განსაზღვრა ხორცში და თევზში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 175,00 ლარი
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, CHARM II ანალიზატორი (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 2-5 დღე
დასახელება ანიონების (ნიტრატები (NO3-), ნიტრიტები (NO2-), სულფატები (SO4-), ფოსფატები (PO4-), ფტორი (F-), ბრომი (Br-), ქლორი (Cl-)) განსაზღვრა წყალში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 57,00 ლარი
მეთოდი იონური ქრომატოგრაფია, სსტ ისო 10304-1:2007
ხანგრძლივობა 2-3 დღე