სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

ინსტრუმენტული გამოკვლევები

დასახელება ბრომუკონაზოლის და კლოტრიმაზოლის განსაზღვრა თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 360,00 ლარი #
მეთოდი სითხური ქრომატოგრაფია - მას- სპექტრომეტრია, EN 15662:2008
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება დითიოკარბამატული პესტიციდების (დითიოკარბამატები გამოსახული,როგორც CS2, მანების მანკოზების,მეთირამის,პროპინების, თირამის და ზირამის ჩათვლით) რაოდენობრივი განსაზღვრა მცენარეული წარმოშობის პროდუქტებში და თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 185,00 ლარი #
მეთოდი გაზური ქრომატოგრაფიამას -სპექტრომეტრია, ვალიდირებული მეთოდი R-041-2019-G
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება მაკროლიდების და თიამულინის განსაზღვრა თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 295,00 ლარი #
მეთოდი სითხური ქრომატოგრაფია მასსპექტრომეტრია (LC/MS/MS) ვალიდირებული მეთოდი R-056-2020-G
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება მიკოტოქსინების (აფლატოქსინი B1, აფლატოქსინი G1 და G2, პაქსილინი, ფუმოზინი, ოხრატოქსინი A , ერგო ალკალოიდები, დიაცეტოქსის ცირპენოლი, დეოქსინივალენოლი, ზეარალენონი, T2 ტოქსინი) განსაზღვრა მარცვლეულსა და სხვადასხვა მარცვლეულზე დამზადებულ ცხოველელთა საკვებში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 868,00 ლარი #
მეთოდი წარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, Randox Evidence Investigator (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 3-10 დღე
დასახელება მძიმე მეტალების (კადმიუმი (Cd), ტყვია (Pb)) განსაზღვრა სურსათში
რაოდენობა 1 ელემენტი
ფასი 75,00 ლარი #
მეთოდი ატომურ-აბსორბციული სპექტრომეტრია, EN 13804:2003, EN 13805:2003, მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო Agilent, GFAAS
ხანგრძლივობა 3-5 დღე
დასახელება მძიმე მეტალების (კადმიუმი (Cd), ტყვია (Pb)) განსაზღვრა წყალში
რაოდენობა 1 ელემენტი
ფასი 25,00 ლარი #
მეთოდი ატომურ - აბსორბციული სპექტრომეტრია, ГОСТ Р 51309:99 მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, Agilent, GFAAS
ხანგრძლივობა 2-4 დღე
დასახელება მძიმე მეტალების (სპილენძი (Cu), თუთია (Zn), კალა (Sn), ქრომი (Cr)) განსაზღვრა სურსათში
რაოდენობა 1 ელემენტი
ფასი 82,00 ლარი #
მეთოდი ატომურ-ემისიური სპექტრომეტრია, EN 13804:2003, EN 13805:2003, მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, Agilent, 4200 MP AES
ხანგრძლივობა 3-5 დღე
დასახელება მძიმე მეტალების: სპილენძის (Cu), თუთიის (Zn) და რკინის (Fe) განსაზღვრა წყალში
რაოდენობა 1 ელემენტი
ფასი 40,00 ლარი #
მეთოდი ატომურ-ემისიური სპექტრომეტრია, მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, Agilent, 4200 MP AES
ხანგრძლივობა 3-5 დღე