ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

დირექტორი

#

ირაკლი გულედანი

სამუშაო გამოცდილება


• 2016-დღემდე - სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის დირექტორი.
• 2013–2015 - სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის სურსათის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი.
• 2011 – 2014 პროექტის ექსპერტი: “ადგილობრივი შესაძლებლობების გაძლიერება სოფლად საოჯახო პირობებში გათბობის, ცხელი წყლისა და იზოლაციის სისტემების დანერგვით EEC რეგიონში ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ევროპელი ქალები საერთო მომავლისთვის - WECF-თან თანამშრომლობით”.
• 2011 პროექტის ექსპერტი: საშიში ქიმიური ნივთიერებების გამოყენების შემცირება განვითარებად ქვეყნებში - ქიმიკატების უსაფრთხოდ გამოყენების პოტენციალი არაქიმიური ალტერნატივების ჩათვლით ხორციელდება SAICM Quick Start Programme trust fund დაფინანსებით ევროპელი ქალები საერთო მომავლისთვის - WECF-თან თანამშრომლობით
• 2010 – 2011 პროექტის ექსპერტი: გარემო და უსაფრთხოება სამხრეთ კავკასიაში -ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მენეჯმენტი აქცენტირებული წყლის რესურსების მდგრად მართვაზე ხორციელდება ბერნის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით და შვეიცარიის ფედერალური საგარეო საქმეთა დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერით.
• 2008 – 2010 პროექტის ექსპერტი: სოფლის რეგიონებში ახალი მდგრადი მეთოდების დანერგვა: სანიტარულ -პროფილაქტიკური პრობლემების გადაჭრის, უსაფრთხო სასმელი წყლისა და ალტერნატიული ენერგიის წყაროების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე ხელშეწყობის მიზნით. ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით და ევროპელი ქალები საერთო მომავლისთვის - WECF-თან თანამშრომლობით;
• 2007 დღემდე საქართველოს მიკრობიოლოგთა ასოციაციის წევრი;
• 2007პროექტის კოორდინატორი: მოზარდი თაობის ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება მდგრადიგანვითარების ხელშესაწყობად;
• 2006 პროექტის სახელწოდება: “მილსადენის მონიტორინგისა და დიალოგის ინიციატივა ” (ფაზა 2) აღდგენითი პროცესების აუდიტის ჯგუფის წევრი
• 2006 პროექტის კოორდინატორი: “2 თებერვალი ჭარბთმიანი ტერიტორიების საერთაშორისო დღეა“ ფოთისა და ლანჩხუთის სკოლებში ეკო - სემინარების ორგანიზება – ICZM მხარდაჭერით.
• 2005 პროექტის სახელწოდება: ,,მილსადენის მონიტორინგისა და დიალოგის ინიციატივა (ფაზა1) აღდგენითი პროცესების აუდიტის ჯგუფის წევრი;
 2005 პროექტის კოორდინატორი : “დავასუფთაოთ შავი ზღვის სანაპირო ” ფოთის სკოლებში ეკო - სემინარების ორგანიზება – ICZM მხარდაჭერით
• 2003 პროექტის კოორდინატორი: ,, 2 თებერვალი ჭარბტენიანი ტერიტორიების საერთაშორისო დღეა’’ სკოლებში ეკო-სემინარების ორგანიზება - ICZM მხარდაჭერით;
• 2002-2003 პროექტის კოორდინატორი: “დავასუფთაოთ შავი ზღვის სანაპირო“ ფოთის სკოლებში ეკო - სემინარების ორგანიზება – ICZM მხარდაწერით;
• 2002-2003 პროექტის კოორდინატორის თანაშემწე: ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანისა და სამხრეთ კავკასიის მოლსადენებზე საზოგადოებრივ დამკვირვებელთა ქსელის დაარსება“ შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს მხარდაჭერით;
• 2001 პროექტის კოორდინატორი “ეკო-სემინარები სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის ”კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრის მხარდაჭერით;
• 2001-2008 კოლხეთის გენეტიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, უჯრედის ორგანოთა ლაბორატორიის გამე;
• 1999 - 2006 - ახალგაზრდა ბიოლოგთა ასოციაცია ,,ბიო-რიტმის თავმჯდომარე

 

განათლება

• 2008 - აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი;
• 2006 – ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი;
• 2001-2003 – მაგისტრის ხარისხი გენეტიკაში. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი, ბიოლოგიის ფაკულტეტის მიკრობიოლოგიის, ბიოტექნოლოგიისა და გენეტიკის კათედრა;
• 1997-2001 – ბაკალავრის ხარისხი ბიოლოგიაში. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი, ბიოლოგიის ფაკულტეტი.

 

სერტიფიკატები


• კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებათა საერთაშორისო ცენტრის სერთიფიკატი – ICCN;
• 4 H მოდელის სრული კურსის ტრენერის სეთიფიკატი;
• “კითხვა და წერა კრიტიკული აზროვნებისათვის”;
• გარემოსდაცვითი აუდიტისა და მენეჯმენტის სისტემების სერთიფიკატი “ISO სტანდარტის” მიხედვით;
• მენეჯმენტის სისტემებში შესავალი კურსის სერთიფიკატი “ISO სტანდარტის” მიხედვით;
• ტრენინგების კურსი “შესაძლებლობათა გაძლიერება ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციაში აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში”;
• მასწავლებლის პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამის სერთიფიკატი;
• მასწავლებლის პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამის სერთიფიკატი. შ.პ.ს. საგანნმანათლებლო ორგანიზაცია “დიდაქტიკა”. 12.06.12-27.06.12;
• Certificate of participation – “Preparation of samples for the equipment, detection of strontium and Cesium in different samples, processing the samples, general use of the TriCarb 3110 LSC counter and interpretation of results”. TrisKem International SAS. Tbilisi, 28-31 October 2013;
• Biosafety Association of Central Asia and Caucasus - Global Biorisk Management Curriculum (GBRMC). 03.2014;
• Biosafety Association of Central Asia and Caucasus - (BACAC) 5th Annual Conference. 03.2014.
• ტრენინგის “პროექტის მართვა” წარმატებით დამთავრების სერთიფიკატი – დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში პროგრამა (G3), თბილისი, საქართველო, 19 დეკემბერი, 2013 წელი.
• Training Course on International Requirements and New Developments in Area of the Laboratory Testing of Fish Products. Tbilisi, Georgia, 4-7 November 2014.
• ლაბორატორიული მართვის სისტემების შიდა აუდიტის სწავლების სერთიფიკატი ISO/IEC 17025 მიხედვით, 7-8 მაისი, 2015 წელი.
• Training Course on International Requirements and New Developments in Area of the Laboratory Testing of Fish Products, 4-7 November 2014.
• ბიოუსაფრთხოების სწავლების სერთიფიკატი, 27-28 ნოემბერი, 2015 წელი.
• სერთიფიკატი „Life technologies“ სემინარზე მონაწილეობის, დეკემბერი, 2015.
• ავტომატური კელდალის სისტემის (UDK 159) მოხმარების სწავლების სერთიფიკატი. VELP Scientifical srl, 11.10.2015.
• ბიოუსაფრთხოების ოფიცრის სიმპოზიუმის სერთიფიკატი. 17-18 ნოემბერი, 2016.

 

გამოქვეყნებულ შრომათა სია


1. J. Kapanadze, G. Kapanadze, I. Guledani – “Mutation in the Taxons of Aurantioideae Subfamily”. Bulletin of the Georg. Acad. Sci. v. 1999. 159, 3, 479-481.
2. И.С. Капанадзе, И.К. Гуледани. К вопросу селекции и генетике бешеного огурца. Жур. Селекция и семеноводство. АН с/х 2000. 3, 44-48.
3. I. Guledani, J. Kapanadze, G. Chanturidze – “Global warming for problems of genetics”. Bull. Georg. Acad. Sci. 2000. 162, 3, 526-528.
4. ი. გულედანი. ნახშირბადი დიოქსიდის მაღალი კონცენტრაციის ზემოქმედება მცენარეთა ზრდა-განვითარებაზე. გარემოს დაცვის ინსტიტუტი, სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის თეზისების კრებული ქ. თბილისი, 2000 58-59
5. J. Kapanadze, I. Guledani, G. Okruashvili – “Growthn and Development of Plants at High CO2 Concentrations”. Bull. Georg. Acad. Sci. v. 163, # 1, 2001. p. 124-126.
6. I. Guledani, G. Lebanidze - “Selecting the species of plants for Caucasus region, which can utilize excess of CO2”. VIII International Congress of Ecology, Seoul, Korea, 2002;
7. I. Kapanadze, R. Goguadze, I. Guledani. Migration Genes of the Ecballium elaterium L. and Restoration of Fertility of Erosive Soils. Bull. of the Georgian Academy of Sciences, 2003. 167, 3, 505-507.
8. I. Guledani. Functioning of the Florigenes in the Squirting Cucumber and the Thermal Factor. Bull. of the Georgian Academy of Sciences, 2003, 168, 1, 155-157.
9. Guledani I., Lebanidze G. On The Selection and Genetics of the Squirting Cucumber. The Bull. of Batumi Botanical Garden. 2003. 32, 191-194.
10. I. Guledani, J. Kapanadze, G. Chanturidze, G. Geladze. The Stomas and Trichomes of Squirting Cucumber. Bull. of the Georgian Academy of Sciences. 2005. 171, 3, 523-525.
11. J. Kapanadze, L. Gabunia, I. Guledani, G. Magradze, Sh. Sharia. Healing mandarin unshiu from the Arbuscle virus. The Problems of Agrarian Science. Georgian State University of Subtropical Farming. XXXVII. Tbilisi. 2006. 53-55.
12. ი. კაპანაძე, ქ. გოგინაშვილი, გ. გეწაძე, შ. შარია, ი. გულედანი, ლ. ჯიქია. ვაზის ქიმერული ჯიშების წარმოშობის საკითხისათვის. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXVII. თბილისი. 2006. 61-63.
13. I. Kapanadze, G. Kapanadze, I. Guledani, A. Gasviani. Development of Mitochondria in Squirting Cucumber and Potatoes. Bull. of the Georgian Academy of Sciences. 2006. 174, 1, 115-117.
14. ი. გულედანი, გ.გელაძე. გლობალური დათბობა და მისი შეზღუდვის ბიოლოგიური მეთოდი. საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეოიბის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული 2006. 81-84
15. ი. კაპანაძე, ი. გეწაძე, ი. გულედანი უჯრედების განვითარება აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXVIII. თბილისი. 2007. 80-82.
16. ი. კაპანაძე, ი. გულედანი, გ. გელაძე. ფორთოხლებში (C. sinesis Os.) ნუცერალურ ჩანასახთა წარმოშობა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXIX. თბილისი. 2007. 102-105.
17. J. Kapanadze, I. Guledani, Sh. Sharia, G. Geladze. Genotypic Characteristics of Soy Hybrids. Periodical scientifical journal “INTELECT”, Tbilisi. #2(28), 2007. 15-17.
18. I. Guledani, J. Kapanadze, G. Geladze, G. Getsadze. The heredity of albinism in Aurantioideae subfamily. Национальная Академия Наук Беларуси, центральный ботанический сад. Теоритеческие и прикладные аспекты интродукции растений как песпективного направления развития науки и народного хозяйства. Минск, 2007. Т-2, 18-19.
19. ი. კაპანაძე, ი. გულედანი, გ. გეწაძე, გ. გელაძე. ტემპერატურის პიკები და პონცირუსის გენომის რევერსია, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 20. 2007. 101-103.
20. I. Guledani, G. Geladze. Production of crying forms of lemon. Bulletin of the Academy of Agricultural Sciences of Georgia. 20. 2007. 103-106.
21. И.К. Гуледани, И.С. Капанадзе, Г.Н. Гецадзе, И.Г. Капанадзе, Т.Б. Броска. Неотеники грецкого ореха. Проблемы Аграрной Науки. Грузинский Государственный Университет Субтропического хозяйства. Тбилиси, 2007. XXXXI. 72-74.
22. И. Капанадзе, И. Гуледани, Т. Броска. Реверсанты Трехлисточковой Трифолиаты. Проблемы Аграрной Науки. Грузинский Государственный Университет Субтропического хозяйства. Тбилиси, 2007. XXXXI. 74-77.
23. Капанадзе И.С. Гуледани И.К. Геладзе Г.Л. Капанадзе И.Г. Броска Т.В. Флексорный ген и его функционирование у цитрусовых. Материалы международного научного конференции “генетические ресурсы культурных растении и их использование в сельском хозяйстве”. Тбилиси, 2008. 219-221.
24. Гуледани И.К. Генотипы Кавказского Цитруса. Грузинский Государственный Сельскохозяйственный Университет. Сборник научных трудов. XXXXII Тбилиси, 2008. 49-51.
25. Капанадзе И.С., Гуледани И.К. К вопросу генетики морозоустойчивости цитрусовых. ц. Научное Конференция. Батумский Ботанический Сад. Батуми. 2008. 21-28.
26. Kapanadze J., Gasviani A., Guledani I., Getsadze G. The origin of the red-seed mutants in Azhara white seed maize. The Collection of clauses. The Abkhazian national academy of sciences. Tbilisi, Vol. 2, 2008, 66-70.

 

წიგნები


1. ი. გულედანი, ი. კაპანაძე, გ. გელაძე, ლიმონისებრ ციტრუსთა მორფო-ციტოგენეტიკური თავისებურაბანი. თბილისი, 2009.

 

გამოგონება / პატენტი


1. კიტრანას მურაბა – l. ი. ჯიქია, ი. კაპანაძე, ა. გასვიანი, ი. გულედანი, ი. გასვიანი საქპატენტი #U 1268, 2005.08.05;
2. წითელმარცვლლიანი მუტანტების წარმოშობა აჭარის თეთრმარცვლიან სიმინდში. საქპატენტი . #3235, 2008.07.17.