ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

მცენარეთა მავნე ორგანიზმების დიაგნოსტიკის დეპარტამენტის უფროსი

#

ეთერ გვრიტიშვილი

სამუშაო გამოცდილება

ს.ს.ი.პ. „სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია“, მცენარეთა მავნე ორგანიზმების დიაგნოსტიკის დეპარტამენტის უფროსი, 2009 – დღემდე; 
ს.ს.ი.პ. „საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს  ლაბორატორია“, მცენარეთა საშიში მავნე ორგანიზმების დიაგნოსტიკის და აგროქიმიური კვლევების განყოფილება, მთავარი სპეციალისტი, 2006 – 2009;
მცენარეთა დაცვის სამსახურის ცენტრალური ლაბორატორია,  მთავარი სპეციალისტი, 2005 – 2006;
თესლეულის და სარგავის მასალის ხარიხის ინსპექცია, აგრონომი, 1996 – 2003;
საქართველოს მცენარეთა დაცვის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, მეცნიერ თანამშრომელი, 1978 –1996;
საქართველოს მცენარეთა დაცვის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, ასპირანტი, 1975 – 1978;
საქართველოს მცენარეთა დაცვის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, ლაბორანტი, 1975 – 1975.

განათლება

საქართველოს მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტი, ასპირანტურა 1975 – 1978;
საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, აგრონომიული ფაკულტეტი, 1971-1975.  


სწავლებები

ივნისი, ტრენინგი თემაზე: „თანამშრომელთა საქმიანობის შეფასების წესი და პირობები“ (UNDP) პროექტის ,,საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში” ფარგლებში, 2022 წლის 13-14; 
“წარმატების სკოლა” ტრენინგი თემაზე: "ემოციური ინტელექტი (EQ) წარმატებისთვის’’; 16.06.22; 
ვორქშოფი/ტრენინგი, მავნებელთა ინტეგრირებული მართვა (IPM), თბილისი; 23. 08.2022წ;
სემინარი „ხარისხის კონტროლი მიკრობიოლოგიურ ლაბორატორიაში”, თბილისი, 02.11.2022;
ტრენინგი/ვორქშოფი - მავნებელთა ინტეგრირებული მართვა (IPM), 23 აგვისტო, 2022;  
გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) მიერ ორგანიზებული სასწავლო ვიზიტი იტალიის სერტიფიცირებული სადედე და საძირე სანერგეებში; 19 – 25.01.2020; 
FAO-ს მიერ საქართველოში განხორციელებული პროექტის „TCP/GEO/3701/C1 მცენარეთა მავნე ორგანიზმების მონიტორინგისა და პროგნოზის ეროვნული სისტემის შექმნის მხარდაჭერა“ სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში მონაწილეობა; 2019;
EFSA-ს მიერ ორგანიზებულ სურსათის უვნებლობის რისკის შეფასების ვორქშოფი; 2019;
FAO-ს მიერ საქართველოში განხორციელებული პროექტის „მცენარეთა მავნე ორგანიზმების მონიტორინგისა და პროგნოზის ეროვნული სისტემის შექმნის მხარდაჭერა“ სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში მონაწილეობა, 2018;
აკრედიტაციის სტანდარტის გაცნობიერება და კრიტიკული საკითხების განხილვა. თბილისი, 2018 წლის დეკემბერი;
DCFTA შეთანხმების ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების მიზნით მცენარეთა დაცვის სფეროში ნორმატიული აქტების პროექტების მოსამზადებელი სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში მონაწილობა, 2018; ბრძანება N 2-407; 
ბიოუსაფრთხოების საკითხებში ლაბორატორიის თანამშრომლების გადამზადების ტრენინგი, თბილისი, სექტემბერი, 2017;
ბიოუსაფრთხოების ოფიცრების სიმპოზიუმი. 2016 წლის ნოემბერი;
ბიოლოგიური და ქიმიური უსაფრთხოების საკითხებში ლაბორატორიის თანამშრომლების გადამზადების ტრენინგი, თბილისი, სექტემბერი, 2016;  თეა ბაქრაძე;
ზოგადი ბიოუსაფრთხოების მეორე დონის  სასწავლო კურსი, 2016 წლის სექტემბერი; ბატელი;
CDC 14 საერთაშორისო სიმპოზიუმი ბიოუსაფრთხოებაში, ატლანტა, იანვარი, 2016;
რისკის შეფასება: შესავალი კურსი თეორიაში, გამოყენება და ინსტრუმენტები, ატლანტა, იანვარი, 2016;
აუდიტისთვის მზადება: პროგრამის შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავება, ატლანტა, იანვარი, 2016;
ლაბორატორიების უფროსების მე -3 სემინარი, რომი, სექტემბერი, 2015;
სემინარი მცენარეთა მავნე ორგანიზმების კოლექციების და ბიოლოგიური მასალის მომხმარებელთათვის, რომში, სექტემბერი, 2015;
ერთიანი ჯანმრთელობის მასტერკლასი,  თბილისი, 2014 წლის დეკემბერი;
ტრენინგი ბიოუსაფრთხოების საკითხებზე LMA-ს თანამშრომლებისთვის, თბილისი, 2014 წლის ნოემბერი;
ბიოლოგიური ჩართულობის პროგრამა; ადამიანური რესურსების მართვა, LMA, დეკემბერი, 2012;
ბიოუსაფრთხოების საკითხებში ლაბორატორიის თანამშრომლების გადამზადების ტრენინგი, ნოემბერი, 2012;
სემინარი Hyphantria cunea-ს ინტეგრირებული მართვა, თბილისი, 2012 წლის სექტემბერი;
სემინარი - ევროკავშირის მცენარეთა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, თბილისი, 2010 წლის ნოემბერი.

სამეცნიერო შრომები

12 სამეცნიერო ნაშრომი