სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

ინსტრუმენტული გამოკვლევები

დასახელება ტეტრაციკლინის ჯგუფის (ტეტრაციკლინი, ოქსიტეტრაციკლინი, ქლორტეტრაციკლინი) განსაზღვრა თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 265,00 ლარი #
მეთოდი სითხური ქრომატოგრაფია - მას-სპექტრომეტრია, გოსტ 53601:2009
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება ტრანსცხიმების განსაზღვრა სურსათში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 130,00 ლარი
მეთოდი გაზური ქრომატოგრაფია, სსტ ისო 12966-1:2014/2017 სსტ ისო 12966-2:2017/2017 სსტ ისო 12966-4:2015/2017
ხანგრძლივობა 3-10 დღე
დასახელება უჯერი და ნაჯერი ცხიმოვანი მჟავების განსაზღვრა სურსათში, რომელიც შეიცავს ცხოველურ და მცენარეულ ცხიმებს და ზეთებს
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 130,00 ლარი
მეთოდი გაზური ქრომატოგრაფია, სსტ ისო 12966-1:2014/2017 სსტ ისო 12966-2:2017/2017 სსტ ისო 12966-4:2015/2017
ხანგრძლივობა 3-10 დღე
დასახელება ფოსფორორგანული პესტიციდების, პირეტროიდების და კარბამატების (ბიფენტრინი, დელტამეტრინი, ესფენვალერატი, კარბოსულფანი, ფენვალერატი, ქლორპირიფოსი, ციპერმეტრინი, პარათიონ-მეთილი, პარაოქსონ-მეთილი, პარათიონი, იზოკარბოფოსი, EPN, აზინფოს-მეთილი, ქლორფენვინფოსი, დიაზინონი, დიქლორფოსი, დიმეთოატი, ეთიონი, ფენამიფოსი, ფენამიფოსის სულფოქსიდი, ფენამიფოსის სულფონი, ფენთიონი, მალაოქსონი, მალათიონი, მეთამიდოფოსი, ომეთოატი,ფოსმეტი, პირიმიფოს-მეთილი, ტრიაზოფოსი, კარბოფურანი, ფორმეთანატი, პროპამოკარბი, ალდიკარბის სულფოქსიდი, ალდიკარბის სულფონი, ალდიკარბი, ოქსამილ, მეტომილი, თიოდიკარბი, კარბოსულფანი, პირიმიკარბი, კარბარილი, იპროვალიკარბი, ფენოქსიკარბი) განსაზღვრა სურსათში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 390,00 ლარი #
მეთოდი გაზური და სითხური ქრომატოგრაფია - მასსპექტრომეტრია, EN 15662:2008
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება ქლორამფენიკოლის განსაზღვრა თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 85,00 ლარი #
მეთოდი სითხური ქრომატოგრაფია - მას-სპექტრომეტრია, ვალიდირებული მეთოდი R-024-2018-G
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება ქლორამფენიკოლის და ნიტროიმიდაზოლების განსაზღვრა თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 868,00 ლარი #
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, Randox Evidence Investigator (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 3-10 დღე
დასახელება ქლორორგანული პესტიციდების (ალფა-ჰექსაქლორციკლოჰექსანი, ბეტა-ჰექსაქლორციკლოჰექსანი, დელტა-ჰექსაქლორციკლოჰექსანი, გამა-ჰექსაქლორციკლოჰექსანი, 4,4’- DDD, 4,4’-DDE, 4,4’-DDT, ჰეფტაქლორი, ალდრინი, ქლორპირიფოსი, ჰეფტაქლორ ეპოქსიდი, ენდოსულფანი, დიელდრინი, ენდოსულფანის სულფატი, მეტოქსიქლორი, ლამბდაციჰალოტრინი, პერმეტრინი, ციპერმეტრინი, ტაუ-ფლუვალინატი) განსაზღვრა სურსათში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 350,00 ლარი #
მეთოდი გაზური ქრომატოგრაფია - მას-სპექტრომეტრია, AOAC 2007.01 EN 15662:2008
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება შაქრების (ფრუქტოზა, გლუკოზა, საქაროზა) განსაზღვრა თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 80,00 ლარი #
მეთოდი მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფია, მწარმოებლის (Agilent) მიერ მოწოდებული მეთოდი
ხანგრძლივობა 3-4 დღე