სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა

დასახელება Ebterobacteriaceae (ენტერობაქტერიები) ჩამონარეცხი (სურსათის წარმოების ინვენტარიდან, ხელსაწყო-დანადგარებიდან, შესაფუთი მასალიდან)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 35,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 21528-2:2017/2021
ხანგრძლივობა 4 დღე
დასახელება Enterobacteriaceae (ენტერობაქტერიები)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 35,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 21528-2:2017/2021
ხანგრძლივობა 4 დღე
დასახელება Listeria monocitogenes (ლისტერია მონოციტოგენეზი) ჩამონარეცხი (სურსათის წარმოების ინვენტარიდან, ხელსაწყო-დანადგარებიდან, შესაფუთი მასალიდან)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 79,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 11290-1:2017/2021
ხანგრძლივობა 6-10 დღე
დასახელება Listeria monocytogenes (ლისტერია მონოციტოგენეზი) (PCR)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 96,00 ლარი
მეთოდი DuPont BAXQ7 SYSTEM Manual Page 43-46
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება Listeria monocytogenes (ლისტერია მონოციტოგენეზი) (თვისობრივი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 79,00 ლარი
მეთოდი ISO 11290-1:2017
ხანგრძლივობა 6-10 დღე
დასახელება Listeria monocytogenes (ლისტერია მონოციტოგენეზი) (რაოდენობრივი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 69,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 11290-1:2017/2021
ხანგრძლივობა 6-10 დღე
დასახელება Proteus spp. (პროტეუსი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 85,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 28560- 90
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება Pseudomonas aeruginosa (ფსევდომონას აეროგინოზა) (დაფასოებული სასმელი წყალი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 22,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 16266:2007
ხანგრძლივობა 4 დღე