სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

ინსტრუმენტული გამოკვლევები

დასახელება ტრანსცხიმების განსაზღვრა სურსათში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 130,00 ლარი
მეთოდი გაზური ქრომატოგრაფია, სსტ ისო 12966-1:2014/2017 სსტ ისო 12966-2:2017/2017 სსტ ისო 12966-4:2015/2017
ხანგრძლივობა 3-10 დღე
დასახელება უჯერი და ნაჯერი ცხიმოვანი მჟავების განსაზღვრა სურსათში, რომელიც შეიცავს ცხოველურ და მცენარეულ ცხიმებს და ზეთებს
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 130,00 ლარი
მეთოდი გაზური ქრომატოგრაფია, სსტ ისო 12966-1:2014/2017 სსტ ისო 12966-2:2017/2017 სსტ ისო 12966-4:2015/2017
ხანგრძლივობა 3-10 დღე
დასახელება ფოსფორორგანული პესტიციდების და კარბამატების განსაზღვრა ხილში, ბოსტნეულში და წვენებში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 225,00 ლარი
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, CHARM II ანალიზატორი (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 2-5 დღე
დასახელება ფოსფორორგანული პესტიციდების, პირეტროიდების და კარბამატების (ბიფენტრინი, დელტამეტრინი, ესფენვალერატი, კარბოსულფანი, ფენვალერატი, ქლორპირიფოსი, ციპერმეტრინი, პარათიონ-მეთილი, პარაოქსონ-მეთილი, პარათიონი, იზოკარბოფოსი, EPN, აზინფოს-მეთილი, ქლორფენვინფოსი, დიაზინონი, დიქლორფოსი, დიმეთოატი, ეთიონი, ფენამიფოსი, ფენამიფოსის სულფოქსიდი, ფენამიფოსის სულფონი, ფენთიონი, მალაოქსონი, მალათიონი, მეთამიდოფოსი, ომეთოატი,ფოსმეტი, პირიმიფოს-მეთილი, ტრიაზოფოსი, კარბოფურანი, ფორმეთანატი, პროპამოკარბი, ალდიკარბის სულფოქსიდი, ალდიკარბის სულფონი, ალდიკარბი, ოქსამილ, მეტომილი, თიოდიკარბი, კარბოსულფანი, პირიმიკარბი, კარბარილი, იპროვალიკარბი, ფენოქსიკარბი) განსაზღვრა სურსათში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 390,00 ლარი #
მეთოდი გაზური და სითხური ქრომატოგრაფია - მასსპექტრომეტრია, EN 15662:2008
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება ქლორამფენიკოლის განსაზღვრა თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 85,00 ლარი #
მეთოდი სითხური ქრომატოგრაფია - მას-სპექტრომეტრია, ვალიდირებული მეთოდი R-024-2018-G
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება ქლორამფენიკოლის განსაზღვრა თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 215,00 ლარი
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, CHARM II ანალიზატორი (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 2-5 დღე
დასახელება ქლორამფენიკოლის განსაზღვრა რძეში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5265,00 ლარი #
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, Randox Evidence Investigator (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 3-10 დღე
დასახელება ქლორამფენიკოლის განსაზღვრა რძეში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 150,00 ლარი
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, CHARM II ანალიზატორი (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 2-5 დღე