სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

სურსათის ხარისხობრივი გამოკვლევა

დასახელება ფოთლისა და უხეში მასალის მასური წილი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 1936-85
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება წყალში ხსნადი ექსტრაქციული ნივთიერებები
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი ГОСТ 28551-90 (ИСО1574-80)
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ენერგეტიკული ღირებულება, ნახშირწყალი ‐ რძესა და რძის პროდუქტებში, მცენარეულ ზეთში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 42,00 ლარი
მეთოდი ბრძანება # 301, სან.წდან 2.3.1.000-00. დანართი #5 XII, პუნქტები 10-11
ხანგრძლივობა 5-6 დღე
დასახელება ენერგეტიკული ღირებულება, ნახშირწყალი სურსათში (რძესა და რძის პროდუქტების გარდა) და ცხოველთა საკვებში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 71,00 ლარი
მეთოდი ბრძანება # 301, სან.წდან 2.3.1.000-00. დანართი #5 XII, პუნქტები 10-11
ხანგრძლივობა 6-8 დღე

თაფლი

დასახელება ორგანოლეპტიკა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 19792-2001
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ჰიდროქსილმეთილფურფუროლი (თვისობრივი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 11,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 19792-2001
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ხვედრითი წონა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი სახელმძღვანელო რეფრაქტომეტრისათვის “MISCO PA 203”
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება წყლის მასური წილი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი სახელმძღვანელო რეფრაქტომეტრისათვის “MISCO PA 203”
ხანგრძლივობა 1-2 დღე